Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego
„Bądźmy Razem”§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie rodzin i przyjaciół osób z rozszczepem kręgosłupa i głęboka lub sprzężoną niepełnosprawnością „Bądźmy Razem’; w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest: 32-005 Niepołomice, ul. Kościuszki 16.

§3

1. Przedstawicielami uprawnionymi do reprezentacji Stowarzyszenia są:

Prezes - Małgorzata Maciejek
V-ce prezes - Bogusław Madej
Sekretarz - Monika Makyła
Skarbnik - Joanna Drabik
Członek - Artur Gawłowicz

2. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

§6

Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu:

1. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom z rozszczepem kręgosłupa i głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością,
2. udzielanie pomocy w ochronie zdrowia i rehabilitacji chorych osób,
3. udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i lekarskiej chorym, ich rodzinom i przyjaciołom.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie spotkań integracyjnych, warsztatów, szkoleń, wykładów, pikników, turnusów rehabilitacyjnych i wycieczek.
2. pomoc w zakupie sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego oraz w likwidowaniu barier architektonicznych,
3. udzielanie pomocy rzeczowej,
4. przekazywanie osobom niepełnosprawnym środków finansowych na leczenie ,leki, rehabilitację, hipoterapię.

§8

Zarząd Stowarzyszenia ustala składkę członkowską w wysokości 50 zł od rodziny osoby niepełnosprawnej lub innego członka płatną do 31 marca każdego roku.

§9

Zobowiązuje się każdego Członka do wykonywania powierzonych mu przez Zarząd działań.

§10

Nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w §8 i §9 skutkuje skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia w trybie natychmiastowym
Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-22 21:55:29