Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z rozszczepem kręgosłupa i głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością
„Bądźmy Razem ”Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z rozszczepem kręgosłupa i głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością „Bądźmy Razem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia są Niepołomice.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznaki i barw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§3

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§4


Celami Stowarzyszenia są :
Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom z rozszczepem kręgosłupa i głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością,
Udzielanie pomocy w ochronie zdrowia i rehabilitacji chorych osób,
Udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i lekarskiej osobom chorym, ich rodzinom i przyjaciołom.

§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
- przekazywanie niepełnosprawnym osobom fizycznym środków finansowych, w szczególności na leczenie, rehabilitację, hipoterapię, leki,
- udzielanie pomocy rzeczowej,
- pomoc w zakupie wszelkiego sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego,
- spotkania integracyjne, warsztaty, szkolenia, konferencje, wykłady, pikniki,
- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
- pomoc w likwidowaniu i usprawnianiu barier architektonicznych.

Rozdział III
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki
§6


Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Stowarzyszenie posiada członków:
- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.

§7

Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna ( w tym również cudzoziemiec ), która akceptuje postanowienia Statutu oraz założenia programowe Stowarzyszenia, chce wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celu Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację członkowską i regularnie opłaca składki członkowskie.
Członkiem zwyczajnym staje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która jest szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia.
Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

§8

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczaną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby pełnej zdolności do czynności prawnych.

§9

Członkowie zwyczajni mają prawo:
- biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
- korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
- udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
- zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

§10

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
- brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizowaniu jego celu,
- uczestniczenia w Walnych Zebraniach,
- przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składek członkowskich.

§11

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku wnoszenia składek członkowskich.

§12

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
- dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia, wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, prezentowania postawy moralnej niegodnej członka Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
- śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia (pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu) przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§13


Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie,
Zarząd Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna.

§14

Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie, o którym mowa można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§15

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§16

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
- z własnej inicjatywy,
- na żądanie Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Powiadomienie o walnym zebraniu następuje za pomocą ogólnie dostępnych środków przekazu ( sms, e-mail, telefonicznie, listownie) za potwierdzeniem.

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
- określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
- uchwalanie zmian Statutu,
- wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia,
- udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
- podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
- podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
- podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§19

Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 - 6 osób wybieranych w głosowaniu tajnym, w tym z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu każdorazowo określa Walne Zebranie.
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje prezes.

§20

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
- kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
- opracowanie i uchwalanie planów działań Stowarzyszenia,
- realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
- zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
- planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- zwoływanie Walnego Zebrania,
- ustalanie wysokości składek członkowskich,
- sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia.

§21

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybranych spośród co najmniej pięciu kandydatów, w głosowaniu tajnym, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.

§22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
- ocena pracy Zarządu Stowarzyszenia, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
- składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
- wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
- wnioskowanie o odwołanie Zarządu Stowarzyszenia lub poszczególnych członków Zarządu
- Stowarzyszenia w razie jego bezczynności.
- wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§23


Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
- składki członkowskie,
- darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
- dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia oraz zaciągania innych zobowiązań wobec tego majątku upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, pracowników i członków Stowarzyszenia ani żadnych osób trzecich.
Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Zabronione jest wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§24

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
Dla ważności złożonych ustnych oświadczeń woli w kwestiach majątkowych, wymagane jest ich pisemne potwierdzenie przez osoby wymienione w ust. 1,w terminie 3 dni od złożenia oświadczenia pod rygorem stwierdzenia nieważności.
Dla ważności oświadczeń woli innych niż majątkowe wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu wymienionych w ust. 1.
Zasady gospodarki majątkowej i zaciągania zobowiązań określa regulamin gospodarki finansowej uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia.
Każdy regulamin i jego zmiany muszą być zatwierdzone przez Walne Zebranie

Rozdział V
Postanowienia Końcowe
§25


Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§26

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie tylko wtedy, gdy w tym celu zostało zwołane.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu lub zawieszeniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Statut został uchwalony w dniu 11.02.2012 roku.
Zmiana Statutu w dniu 28.04.2014 roku
Zmiana Statutu w dniu 02.06.2014 r.
Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-04 23:00:45